Menu Zamknij

Polityka prywatności RODO

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Enterprise IT Technology

Adres: ul. Kasztelańska 86/13, 58-316 Wałbrzych

tel. +48 501090149

ADRES DO KORESPONDENCJI :

Kwiaciarnia Dall’amore, ul Długa 4b, 58-309 Wałbrzych (pasaż Kaufland)

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 8862436024,

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Enterprise IT Technology

Adres: ul. Kasztelańska 86/13, 58-316 Wałbrzych

tel. +48 501090149

ADRES DO KORESPONDENCJI :

Kwiaciarnia Dall’amore, ul Długa 4b, 58-309 Wałbrzych (pasaż Kaufland)

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 8862436024,

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
  1. Dane osobowe, podane podczas rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane:
   • w celu świadczenia usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter)co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Marketing bezpośredni poprzez korespondencje na podany adres mailowy, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172) w celu marketingu produktów lub usług własnych –
   • w celu realizacji złożonego zamówienia.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
  3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
   • – jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby – to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
   • – jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – usunięcie danych może być niemożliwe – jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
   • – jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych. Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie serwisu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania udzielonej zgody w każdym momencie.
  4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
  5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
  6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie “newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w REGULAMINIE. W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
  8. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
  9. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA:
   • nazwisko i imię;
   • adres do wysyłki produktów;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu kontaktowego;
   • w przypadku firmy dodatkowo NIP.
  10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
   • – dla utrzymania konta w bazie Serwisu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   • – dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
   • – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
   • – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.- po w/w okresach dane w formie papierowej są niszczone a w formie cyfrowej trwale usuwane.
  11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.